Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Juridisch woordenboek A

Aansprakelijkheid

Kom je je verplichtingen op grond van een overeenkomst niet na of breng je bijvoorbeeld schade toe aan de eigendommen van iemand anders, dan ben je aansprakelijk voor de schade die de ander lijdt.

Actio Pauliana

Bij een faillissement is het belangrijk dat de schuldeisers gelijke kansen op betaling krijgen. Er mag dus geen benadeling of bevoordeling van schuldeisers ontstaan. Handel je in strijd met die regels dan kan er sprake zijn van pauliana. Zo´n rechtshandeling kan door de curator of ene schuldeiser worden teruggedraaid. Dit heet actio pauliana. Hier zijn de artikelen 42 en 47 Faillissementswet van belang:

Artikel 42 Fw: 1. De curator kan ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar vóór de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen. Artikel 50, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

2. Een rechtshandeling anders dan om niet, die hetzij meerzijdig is, hetzij eenzijdig en tot een of meer bepaalde personen gericht, kan wegens benadeling slechts worden vernietigd, indien ook degenen met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte, wisten of behoorden te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn.

3. Wordt een rechtshandeling om niet wegens benadeling vernietigd, dan heeft de vernietiging ten aanzien van de bevoordeelde, die wist noch behoorde te weten dat van de rechtshandeling benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, geen werking, voorzover hij aantoont dat hij ten tijde van de faillietverklaring niet ten gevolge van de rechtshandeling gebaat was.

Artikel 47 Fw: De voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld kan alleen dan worden vernietigd, wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Advocaat

Iemand die een universitaire studie rechten heeft afgerond en door de Nederlandse Orde van advocaten en toegelaten als advocaat. Voor de meeste procedures bij de rechtbank heb je een advocaat nodig.

Appel

Ben je het niet eens met een vonnis van een rechter? Dan kan je in hoger beroep. Dit wordt ook appel genoemd.

Arbeidsrecht

Dit is het rechtsgebied dat gaat over werkgevers en werknemers. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomsten, ontslag en CAO´s.

Arrest

Als een kantonrechter of een rechter een schriftelijke beslissing neemt, heet dit een vonnis. Als het Gerechtshof dit doet of de Hoge Raad der Nederlanden, heet dit een arrest. Een arrest is dus een schriftelijke beslissing.

Autoriteit Persoonsgegevens

Dit is de Nederlandse organisatie die toezicht houdt op de naleving en uitvoering van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese wetgeving ter bescherming van de privacy. De AVG wordt ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *